preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Tučepi"

Vijesti

ETIČKI KODEKS NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U OSNOVNOJ ŠKOLI TUČEPI

Autor: Renata Josipović, Lolita Pašalić, 17. 5. 2016.

Na temelju članka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 90,11 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Statuta Osnovne škole Tučepi iz Tučepi a nakon provedene rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, Školski odbor Osnovne škole Tučepi iz Tučepi  na sjednici održanoj  24. rujna 2015. godine, donio je

 

 

ETIČKI KODEKS

NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

U OSNOVNOJ ŠKOLI TUČEPI

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

                       

Članak 1.

 

            Etičkim kodeksom se propisuje skup uljudnog ponašanja kojih se u radu i  ponašanju u Osnovnoj školi Tučepi i školskom okruženju (dalje u tekstu: Škola) moraju pridržavati učitelji, stručni suradnici i ostali djelatnici.

            Izrazi u ovom Etičkom kodeksu navedeni u muškom rodu, neutralni su i odnose na sve osobe muškog i ženskog spola.

 

II. TEMELJNA NAČELA

 

Članak 2.

 

Svi djelatnici Škole trebaju poštovati pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske i svojim radom i ponašanjem omogućavati primjenu propisa prema svima u Školi i pod jednakim uvjetima.

 

Članak 3.

 

Svi djelatnici Škole trebaju poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima su u doticaju prigodom obavljanja poslova.

 

Članak 4.

 

Svi djelatnici Škole se trebaju prema trećima ponašati na način koji isključuje svaki oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.

 

Članak 5.

 

Svakome je u Školi u svakom obliku zabranjeno izražavanje diskriminacije prema rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

 

Članak 6.

 

Svi djelatnici Škole se trebaju prema trećima ponašati na način koji isključuje svaki oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.

 

Članak 7.

 

Učitelju i stručnom suradniku se jamči pravo autonomnog djelovanja u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima, nastavnim planom i programom, nacionalnim i školskim kurikulumom.

 

Članak 8.

 

Svi djelatnici Škole su dužni u svom radu postupati savjesno i odgovorno prema pravilima struke i u skladu s temeljnim načelima humanosti, moralnosti, ispravnosti te vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, osobito vodeći računa o pravima djece.

 

Članak 9.

 

Nedopustiva je svaka vrsta uznemiravanja temeljena na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, imovinskom stanju, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju smatra se nedopustivom.

Uznemiravanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu života te osobe.          Uznemiravanjem se smatra i svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički kao i stvaranje neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju i ponižavaju. Stanje intoksikacije alkoholom ili drugim sredstvima ne može se smatrati olakotnom okolnošću u slučajevima uznemiravanja jer i samo predstavlja ozbiljno kršenje Etičkoga kodeksa.

 

II. ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA UČENICIMA

 

Članak 10.

 

             Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu dužni su prema učenicima postupati jednako i bez pogodovanja te:

 • izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima osnovnog odgoja i obrazovanja,
 • prenositi učenicima što stručnije znanja iz svojega predmeta ili područja,
 • osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu,
 • obrađivati nastavne sadržaje na način prihvatljiv i razumljiv učenicima,
 • pridonositi intelektualnom razvoju učenika,
 • saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje,
 • biti objektivni i nepristrani pri ocjenjivanju učenika uz obvezu suzdržavanja od svih postupanja kojima bi se određeni učenici preferirali, a kod drugih učenika stvarao osjećaj manje vrijednosti,
 • uvažavati i prihvaćati učenike s različitim sposobnostima i interesima i omogućiti im odgovarajući intelektualni, emocionalni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim mogućnostima,
 • poštovati i uvažavati učenikove sposobnosti te se s posebnom pažnjom odnositi prema učenicima s teškoćama u učenju i teškoćama u razvoju
 • učenike treba odgajati i obrazovati u skladu s temeljnim ljudskim vrijednostima: istine, mira, ispravnog postupanja, ljubavi i nenasilja
 • učitelji i stručni suradnici trebaju odgajati učenike prema načelu  postizanja  sklada misli, riječi i djela, u čemu trebaju biti primjer i uzor učenicima.
 • Kod učenika treba poticati slobodan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju uz primjenu najboljih stručnih, profesionalnih i znanstvenih metoda
 • Učenike treba motivirati za učenje i druge oblike stvaralaštva, poticati na izražavanje vlastitog mišljenja te kod njih razvijati samopouzdanje
 • razvijati domoljublje, svijest o nacionalnoj pripadnosti i svim vrednotama povijesne, kulturne i etničke baštine Republike Hrvatske
 • učenike treba odgajati da poštuju i uvažavaju sve osobe bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost u skladu s etičkim načelima, humanosti i čovjekoljublja.

 

Članak 11.

 

Učitelji i stručni suradnici ne smiju učenikova znanja i uratke koristiti za svoje osobne potrebe ili probitke.

 

Članak 12.

 

            Zabranjeno je fizičko kažnjavanje učenika te svaka metoda psihološkog pritiska kojom se učenik dovodi u ponižavajući položaj ili se njime stvara osjećaj manje vrijednosti ili povrede dostojanstva učenika.

            Zabranjeno je kažnjavanje neposluha učenika udaljavanjem iz razreda, osim ako su udaljeni iz razloga što su upućeni stručnoj službi ili ravnatelju škole.

 

Članak 13.

 

            Kod saznanja o bilo kakvom obliku fizičkog nasilja (pljuskanje, potezanje za uho, čupanje za kosu, vršnjačko nasilje…), psihičkog nasilja (neuvažavanje mišljenja,

iznuda priznanja pod prijetnjom policije, vrijeđanje članova obitelji, vrijeđanje ili ponižavanje djeteta…), seksualnog nasilja nad učenicima (provokativni komentari sa seksualnim aluzijama od strane odraslih prema djeci) ili bilo kojem drugom društveno neprihvatljivom ponašanju koje može štetiti razvoju i tjelesnom ili psihičkom integritetu djeteta (zlostavljanje ili izrabljivanje), učitelj i stručni suradnik dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti ravnatelja škole, koji je o tome obvezan izvijestiti tijelo socijalne skrbi odnosno drugo nadležno tijelo.

 

Članak 14.

 

            U obavljanju odgojno-obrazovne struke učitelji i stručni suradnici dužni su osobito brižno postupati sa svim informacijama kojima raspolažu o učenicima ili njihovim obiteljima uz obvezu da svi ti podaci predstavljaju profesionalnu tajnu.

            Dužnost čuvanja službene i profesionalne tajne obvezuje i nakon prestanka rada u školi, osim u situacijama kada je to odredbama posebnih zakona propisano, odnosno u postupcima pred nadležnim tijelima. 

 

 

III. ODNOS PREMA RODITELJIMA/SKRBNICIMA I DRUGIM OSOBAMA

 

 

Članak 15.

 

U odnosu prema roditeljima, skrbnicima i drugim osobama učitelji, stručni suradnici i ostali djelatnici trebaju nastupati pristojno, skromno, nepristrano, savjesno i profesionalno.

Članak 16.

 

            Prema strankama svi djelatnici su obvezni ponašati se kulturno i susretljivo  i na razini profesije koju obavljaju te im dati svaku informaciju kojom raspolažu, odnosno uputiti ih nadležnoj osobi ili tijelu.

 

Članak 17.

 

            Učitelji i stručni suradnici trebaju  imati suradničke i suodgovorne odnose s roditeljima odnosno skrbnicima učenika.

 

Članak 18.

 

            Na zamolbu ili zahtjev roditelja ili skrbnika učenika, dužni su ga primiti na razgovor te saslušati ako se time ne remeti redoviti nastavni proces.

            U vrijeme predviđeno za informacije učitelj je dužan biti dostupan svim roditeljima zainteresiranima za razgovor.

 

Članak 19.

 

            Odnos učitelja i stručnog suradnika prema roditeljima ili skrbnicima treba biti tolerantan uz obvezu uvažavanja stavova roditelja ili skrbnika, vodeći računa o dobrobiti djeteta.

 

Članak 20.

 

            Učitelji su dužni izvješćivati roditelje o uspjehu učenika, ponašanju i aktivnostima učenika te izostancima s nastave.

 

 

 

IV.       MEĐUSOBNI ODNOSI DJELATNIKA

 

 

Članak 21.

 

            Odnos svih djelatnika prema radu i radnim obvezama mora biti stručan i profesionalan.

 

Članak 22.

 

            Međusobni odnos svih djelatnika treba biti suradnički, temeljiti se na uzajamnom poštivanju, kolegijalnosti, uvažavanju, povjerenju, strpljenju, međusobnoj pomoći i suradnji te profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.

 

Članak 23.

 

            Svi djelatnici Škole su dužni uzdržavati se od ponašanja kojima mogu povrijediti stručni ugled ili način rada drugog djelatnika Škole.

            Kod ukazivanja na određena neprimjerena postupanja ili ponašanja u svezi s nepoštivanjem odredbi ovoga Kodeksa drugih učitelja, stručnih suradnika odnosno ostalih djelatnika Škole, treba postupati korektno i obazrivo, pazeći da se primjedbom ili kritikom ne povrijedi ugled ili dostojanstvo osobe na čiji se rad ili postupanje ukazuje.

 

 

V. OSTALE ODREDBE

 

 

Članak 24.

 

            Osobni izgled učitelja i stručnih suradnika mora biti služben i ozbiljan.

            Odjeća učitelja i stručnih suradnika treba biti čista, uredna, umjerenih krojeva, primjerena pozivu koji obavljaju.

            Odjeća ne smije biti uska i kratka niti je primjereno na nastavu obući prozirnu odjeću kojom se otkrivaju dijelovi tijela, kako ne bi negativno djelovala na pažnju učenika. 

 

 

Članak 25.

 

            Učitelji i stručni suradnici dužni su čuvati dignitet struke i izvan radnog vremena u školi primjerenim i  dostojanstvenim ponašanjem.

 

Članak 26.

 

            Apsolutno su zabranjena sva neprihvatljiva ponašanja: diskriminacija, uznemiravanje, spolno ili verbalno uznemiravanje, uzimanje alkoholnih i sličnih napitaka, pušenje ili konzumiranje opojnih sredstava.

            Povreda odredbi ovog Kodeksa smatra se lakšom ili težom povredom profesionalnih obveza, za koje osoba treba odgovarati u skladu sa zakonskim odredbama.

 

Članak 27.

 

Ravnatelj Škole je dužan sve djelatnike upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa.

Odredbi ovoga Etičkog kodeksa su se dužni pridržavati svi djelatnici koji su na dan stupanja na snagu ovog Kodeksa u radnom odnosu u Školi.

 

 Članak 28.

 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmi (8) dan od objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

Članak 29.

 

            Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje važiti:

 Etički kodeks, od 10. ožujka 2010. godine

 (Klasa:001-01/10-01/01).

 

 

 

Klasa: 001-01/15-01/01

Urbroj: 2147/06-1-02/15-01

Tučepi, 24. rujna 2015. godine

 

 

 

      PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

     _______________________

               Sanja Nizić

 

 

Ovaj Etički kodeks je objavljen na oglasnoj ploči Škole 25. rujna 2015. godine, a stupio je na snagu 03. listopada 2015. godine.

 

                                                                                 

 

 

                                                             RAVNATELJICA:

                                                              _________________________

                                                             Lolita Pašalić


Priloženi dokumenti:
ETICKI_KODEKS_OS_TUCEPI_2015.pdf (160.28 KB)


Kalendar
« Studeni 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Anketa
Koja vam provjera znanja više odgovara?Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola "Tučepi" / Kraj 17, HR-21325 Tučepi / www.os-tucepi.skole.hr / ured@os-tucepi.skole.hr
preskoči na navigaciju